Yogakurs I. 2016 in Kalk

Kurs I. 2016 in Kalk
Yogaraum Kalk, Wiersbergstraße 29

Kurszeiten Montag Kalk:
10.00 – 11.30 Uhr (Anfänger)
18.30 – 20.00 Uhr (Mittelstufe)
20.15 – 21.45 Uhr (Anfänger)

Die Termine (8x):
11., 18., 25. Januar
15., 22., 29. Februar
07., 14. März

Kosten:
105€ /erm. 95€
Zehnerkarte 130€

Info & Anmeldung:
Alexander Meyen
info@yogalex.de
0174 8184647
www.yogalex.de
Alexander Meyen
Phone 0221 – 9851984
Mobil 0174 – 8184647
Web Yoga: http://www.yogalex.de
Web Musik: http://www.violalex.de

Henrik Link zur Veranstaltung
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Yogakurs%20I.%202016%20in%20Kalk&dates=20160111T100000Z/20160111T100000Z&details=Kurs%20I.%202016%20in%20Kalk%20Yogaraum%20Kalk,%20Wiersbergstraße%2029%20Kurszeiten%20Montag%20Kalk:%2010.00%20–%2011.30%20Uhr%20(Anfänger)%2018.30%20–%2020.00%20Uhr%20(Mittelstufe)%2020.15%20–%2021.45%20Uhr%20(Anfänger)%20Die%20Termine%20(8x):%2011.,%2018.,%2025.%20Januar%2015.,%2022.,%2029.%20Februar%2007.,%2014.%20März%20Kosten:%20105€%20/erm.%2095€%20Zehnerkarte%20130€%20Info%20&%20Anmeldung:%20Alexander%20Meyen%20info@yogalex.de%200174%208184647%20%5B…%5D&sprop=Kalkpost